Piros LTD

Позвънете ни: +359 887 710311

Пишете ни: office@piros-bg.com

Внедряване на нова техника в Пирос ООД по проект „Технологична модернизация“

На 18.04.2023 г. започна изпълнението на договор за безвъзмездно финансиране № BG-RRP-3.004-1968-C01, сключен между „Пирос“ ООД и Министерство на иновациите и растежа, по чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

Кратко описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на производствения процес и развитие на предприятието, чрез внедряване на нови технологии с акцент върху цифровизация на работните процеси с цел разширяване на дейността. С реализиране на дейностите по проекта, в производствените процеси на предприятието допълнително ще се внедрят и нови екологично устойчиви технологии, съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

 Обща стойност на проекта: 656 080 лв., от които 328 040 лв. безвъзмездно финансиране.

 

Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Пирос ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.